Adatvédelmi tájékoztató

A 2016/679/EU rendelet (továbbiakban mint GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. Törvény (továbbiakban mint Info. tv.), illetve az Adatkezelési Szabályzatunk előírásai alapján a jogi kötelezettségeinknek eleget téve tájékoztatjuk Önt az adatvédelmi és az adatkezelési szabályainkról.

Az Ön személyes adatait Társaságunk kezeli

Név: Tech-Medical Hungary Kft.
Székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár utca 25.
Adószám: 26594031-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-037169

Email: tibor.torda@tech-medical.hu
Képviselő: Torda Tiborné
Adatvédelmi tisztviselő: -

A továbbiakban, mint Adatkezelő. Társaságunk a GDPR 37. Cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Társaságunk a következő tevékenységei során személyes adatok kezelését végzi

1. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak a kezelése

Az Adatkezelő által meghirdetett álláshirdetésekre való jelentkezés a jelentkező (érintett személy) önéletrajzának elküldésével valósul meg. A Tech-Medical Kft. által működtetett Facebook oldalon történő adatkezelés a közösségi oldal adatkezelési szabályzata alapján történik. A Facebook alkalmazás használatával feltöltött jelentkezéseket a köv

Az Adatkezelő email-es elérhetőségén történő jelentkezés során az önéletrajzot és egyéb személyes adatot tartalmazó dokumentumot beküldő személy (érintett személy) visszaigazoló emailt kap, mely tartalmazza a jelentkezés fogadásával kapcsolatos információkat és tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, illetve az adatkezeléshez kapcsolódó jogairól, jogorvoslati lehetőségeiről.

A személyes adatok kezelésének köre: a jelentkező neve, szakmai önéletrajza, email címe, végzettségek megjelölése, fényképe
A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése
Az adatkezelés jogalapja: munkaviszony létesítése, munkaszerződés megkötése
A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelőnél munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta. Amennyiben a munkáltatónak a jogszabályok által megengedett adatkezelési célja elérése érdekében szüksége van a pályázatok megőrzésére, úgy csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg.

2. Hírlevél küldési szolgáltatás adatkezelése

A honlapon regisztráló érintett személynek lehetősége van egy négyzet bejelölésével igénybe venni a Társaság rendszeres hírlevél küldési szolgáltatását. A négyzet bejelölése jelenti a hozzájárulást a személyes adatai kezeléséhez.

A Társaság előre nem jelölheti be a hozzájárulás alapját képező négyzetet. A regisztráció után emailben kap tájékoztatót az érintett személy a Társaságunk Adatkezelési Szabályzatáról, mely közvetlen linket tartalmaz annak eléréséhez. A hozzájárulás email formájában bármikor visszavonható, mely esetben a kezelt személyes adatok azonnali törlésre kerülnek.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása
Adatkezelés célja: az érintett személy rendszeres tájékoztatása a Társaság kedvezményeiről, szolgáltatásairól hírlevél formájában
Adatkezelés címzettje: a Társaság hírlevél küldésével megbízott munkavállalói
A személyes adatok tárolásának időtartama: A szolgáltatás megszűnését vagy hozzájárulás visszavonását követően azonnal törlésre kerülnek

3. A magánszemélyekkel kötött bérleti vagy adásvételi szerződések adatkezelése

Az Adatkezelő az orvostechnikai eszközök bérleti vagy adásvételi szerződésének megkötésekor kezeli a magánszemélyek, illetve jogi személy Partnerek képviselőinek személyes adatait.

Az Adatkezelő a szerződések megkötésekor kezelt adatok köre: név, lakcím, szállítási cím, adóazonósító jel
Az adatkezelés jogalapja: szerződés jogviszony
Adatkezelés célja: a bérleti, szolgáltatási vagy adásvételi szerződés megkötése
Adatkezelés címzettje: Adatkezelő, könyvelésért felelős adatfeldolgozó
A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnésétől / megszüntetésétől számított 5 év

4. Munkalapok felvétele a javítási munkáltatok során

Az Adatkezelő a karbantartási szolgáltatás nyújtása során a javítást igénylő személy (érintett személy) személyes adatait is tartalmazó „Munkalap” nyomtatványt tölt ki.

A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám
Az adatkezelés jogalapja: szerződéses jogviszony
Adatkezelés célja: a javítási szolgáltatás elvégzése
Adatkezelés címzettje: Adatkezelő javítási feladatokat végző és adminisztratív munkatársai, könyvelésért felelős adatfeldolgozó
A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év

5. Garancialevél és üzembehelyezés

A megrendelt termékekre az Adatkezelő garanciát vállal.

A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám
Az adatkezelés jogalapja: garanciaszerződés megkötése
Adatkezelés célja: garanciaszerződés megkötése és a garanciavállaló nyilatkozat megtétele
Adatkezelés címzettje: Adatkezelő, könyvelésért felelős adatfeldolgozó
A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év

6. Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése, számlázás és szállítólevél írása

Az Adatkezelő a törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a vele szerződésben lévő ügyfelei adatait. A termékek és a szolgáltatások igénybevétele során szállítólevél és számla készül az ügyletről, melyek formai szabályait jogszabályok határozzák meg.

A számvitelről szóló 2000. Évi C. törvény alapján a Kezelt adatok köre:

 • Gazdasági társaság képviselőjének neve, elérhetősége
 • egyéni vállalkozó: neve, születési hely, idő, anya neve, lakcíme, adószáma,
 • magánszemély: neve, születési neve, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele

Az adatkezelés jogalapja: A számvitelről szóló 2000. Évi C. törvény
Adatkezelés célja: Az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése
Adatkezelés címzettjei: Az Adatkezelő adózási, könyvelési, bérszámfejtési feladatokkal megbízott adatfeldolgozója
A személyes adatok tárolásának időtartama: 8 év

7. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

Társaságunk email címén, telefonos elérhetőségén vagy ügyfélfogadási időben személyesen is lehetősége van az ügyintézésre és panasz benyújtására. A panasz benyújtásáról a fogyasztóvédelemről szóló 1997. Évi CLV. Törvény 17/A.§ (4)-(5) bekezdése alapján jegyzőkönyv készül, melyben a következő személyes adatok kerülnek rögzítésre:

A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, telefonszám, email cím
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség, fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény 17/A.§ (1)
Adatkezelés célja: a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés
Adatkezelés címzettje: Adatkezelő, panaszos érintett személy
A személyes adatok tárolásának időtartama: a panasz elbírálásától számított 5 év

Adatvédelmi tájékoztató a Társaság Facebook profiljáról

A Társaság megtalálható a Facebook közösségi oldalon, Tech-Medical Hungary Kft. néven, mely az Adatkezelő elérhetőségét tartalmazza, illetve tájékoztatást az aktuális, szolgáltatással kapcsolatos hírekről. Az érdeklődő személyeknek (érintett személy) lehetősége van kapcsolatba lépnie az Adatkezelővel ezen az online felületen is.

A Facebook oldal” követése”, „ismerősnek jelölése” az érintettek részéről önkéntes.

Az Adatkezelő az oldal létrehozásával elfogadta a Facebook adatvédelmi szabályzatát és annak megfelelően kezeli a személyes adatokat.

Az Adatkezelő a Facebook oldalon található „álláshirdetések” szolgáltatást igénybe véve lehetőséget biztosít az álláskeresőknek ezen a felületen történő jelentkezésére. Az álláshirdetésre jelentkezés során az érintett személy az Önéletrajzának feltöltésével a hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez.

Az Adatkezelő termékei iránt érdeklődés, árajánlatkérés esetén lehetőséget biztosít a Messenger alkalmazáson belüli kommunikációra.

A Facebook és Messenger alkalmazásokon kívül nem készül nyilvántartás az ott található személyes adatokról.

Az Adatkezelési tájékoztató a Facebook profil oldal „adatkezelési tájékoztató” felületen található, melyet az érintett személy (álláshirdetésre jelentkező, árajánlat kérő stb.) az adatkezelés megkezdése előtt megismerhet.

A kezelt személyes adatok köre: az érintett személy Facebook profil neve, önéletrajza
Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása
Az adatkezelés célja: a Társaság egyes szolgáltatásainak igénybevétele, tájékoztatás az aktuális szolgáltatásokról
Az adatkezelés címzettje: A Társaság megbízott munkavállalói
A személyes adatok tárolásának időtartama: a Társaság Facebook oldala követésének leállításáig. A Társasági nem vezet külön nyilvántartást az érintett személyekről

Tájékoztatjuk Önt a jogszabályok által meghatározott személyes adat fogalmáról

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható.

Az Adatkezelő tevékenységei során érintett személy: munkavállaló, álláskeresési hirdetésre jelentkező, érdeklődő, árajánlatot kérő, az online bemutatóterem oldalán regisztráló, illetve a hírlevélre feliratkozó személy

Az Ön adatainak kezelése során az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott módon, illetve a következő alapelvek szerint jár el az Adatkezelő

 • A személyes adatai kezelése átláthatóan és jogszerűen valósul meg, ezáltal pl.: a szerződés teljesítése során bármikor betekinthet adatai kezelésébe, továbbá harmadik személy számára, illetve külföldre nem kerülnek továbbításra a személyes adatai.
 • A személyes adatok csak jogszerű, megfelelő jogalappal és meghatározott célból kerülnek gyűjtésre és kezelésre
 • Az Adatkezelő törekszik az adatok pontosságára, a pontatlan adatok azonnali helyesbítésére vagy törlésére
 • Az Adatkezelő a Facebook oldalán található tagokról nyilvántartást nem vezet, egyéb adatkezelést nem végez. Kizárólag a szolgáltatás iránt érdeklődő és azt igénybe vevő személy profiljának nevét kezeli a szükséges cél érdekében a megfelelő időtartamig.
 • Megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja az Adatkezelő a személyes adatok biztonságát, megakadályozva a jogtalan vagy jogosulatlan kezelést, elvesztést, károsodást vagy megsemmisülést.
 • Az Adatkezelő munkavállalói az Ön személyes adatait a szolgáltatás teljesítése érdekében, feladataik elvégése során kezelhetik titoktartási kötelezettség terhe mellett.
 • A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik az Adatkezelőt. Ezekben az esetekben az adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

 • Joga van tájékoztatást kérni az általunk kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozóinkról, adatvédelmi incidensekről és az Ön adatainak továbbítása esetén annak jogalapjáról, illetve a címzettjéről.
 • A hozzájárulását az adatkezelés során bármikor visszavonhatja, mely esetben az Adatkezelő köteles azonnal törölni a kezelt személyes adatokat. A visszavonást írásban, az Adatkezelő részére elküldött levél / e-mail / Messenger / SMS üzenetben teheti meg.
 • Joga van az általunk kezelt személyes adatainak helyesbítéséhez, kiegészítéséhez
 • Joga van a személyes adatai törlésének kéréséhez, amennyiben a személyes adatkezelést jogellenesnek, tévesnek vagy hiányosnak ítéli meg. Az Ön zárolásra, törlésre vonatkozó kérelmét az Adatkezelő számára írásban, a megadott elérhetőségeken juttathatja el, melyre 15 napon belül köteles választ adni. Amennyiben kérelmét az Adatkezelő elutasítja, köteles indokolni és a jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatást adni.
 • Az Adatkezelő tájékoztatja Önt a személyes adatainak törléséről, helyesbítéséről vagy zárolásáról
 • Tiltakozhat az adatkezelés ellen, melyet az Adatkezelő felé írásban tehet meg. A kérelem elbírálásának ideje 15 nap.

Amennyiben Ön bármely döntéssel nem ért egyet, illetve amennyiben elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön a hatósághoz fordulhat.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna panaszával, egyeztetés és a gyorsabb ügyintézés érdekében forduljon az Adatkezelőhöz.

 • Panasza esetén a Hatósághoz fordulhat
  Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
  Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410,
  E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: https://naih.hu/
 • A hatóság határozata ellen bírósági felülvizsgálatot kérhet.

Kérjük, hogy a szolgáltatásunk akadálymentesítése érdekében ügyeljen adatai pontosságára, helyességére és valódiságára!

PageLines